Home 공연 전시 안내 지난공연안내
 
 
<아트엠 명화체험전>

2014년 12월 19일(금) ~ 2015년 2월 14일(토)

 
 
연극 <우연일까?>

2014년 11월 08일(토) ~ 2015년 1월 25일(일)

 
 
<스노우맨 겨울선물>

2014년 11월 28일(금) ~ 2014년 12월 28일(일)

 
 
김정언 개인전 <반짝반짝 모멘트>

2014년 12월 02일(화) ~ 2014년 12월 14일(일)

 
 
연극 <행오버>

2014년 09월 13일(토) ~ 2014년 11월 26일(일)
2015년 03월 03일(화) ~ 2015년 05월 31일(일)

 
 
sing sing 인형극 <타요의 씽씽극장>

2014년 09월 26일(금) ~ 2014년 11월 02일(일)

 
 
뮤지컬 <우연히 행복해지다>

2014년 07월 11일(금) ~ 2014년 10월 31일(금)

 
 
<마법 같은 스케치북>

2014년 08월 09일(토) ~ 2014년 09월 28일(일)

 
 
연극<가방 들어주는 아이>

2014년 07월 18일(금) ~ 2014년 08월 24일(일)
2015년 07월 21일(화) ~ 2015년 08월 30일(일)

 
 
                                                                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12